COCONUT SPA luôn quan tâm, chú trọng đặc biệt đến đầu tư cơ sở vật chất, chuyên môn và vấn đề vệ sinh tại Spa .
Tại tất cả các cơ sở của COCONUT SPA đều có tủ cá nhân có khóa, quý khách sẽ được nhân viên COCONUT SPA hướng dẫn cất giữ tài sản cá nhân và kiểm tra lại tài sản trước khi rời COCONUT SPA.